Regulamin świadczenia usług Akcja Paragon

 

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:
  1. Akcja Paragon - usługa umożliwiająca wysyłkę zdjęć paragonów, które zbierane są w celu prowadzenia badań rynku konsumenckiego
  2. Akcja Paragon App - Usługa Akcja Paragon dostępna w formie aplikacji mobilnej na smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne posiadający system operacyjny Android
  3. Pliki Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie Serwerowi, który je utworzył. Cookie są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających
  4. Pliki Cookies lub inne podobne technologie – pliki Cookies lub inne narzędzia, jak np. localStorage, AdID, służące podobnym celom, tj. odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowików w Serwisie, instalowane lokalnie w przeglądarkach internetowych, aplikacjach mobilnych, na komputerach Użytkowników; dla ułatwienia przekazu nazywane łącznie „Plikami Cookies lub innymi podobnymi technologiami”
  5. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług Akcja Paragon
  6. Serwis – wszystkie narzędzia służące do świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wraz z ich oprogramowaniem: Akcja Paragon App, ewentualne inne narzędzia lub miejsca świadczenia Usług
  7. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu
  8. Usługodawca - „Listonic” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Żeromskiego 46/4/21, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do KRS pod numerem 0000326899
  9. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Usług na podstawie niniejszego Regulaminu

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  2. prawa i obowiązki Użytkowników dotyczące korzystania z Usług.
 2. Listonic sp. z o.o. na podstawie niniejszego Regulaminu świadczy następującą Usługę: Akcja Paragon App
 3. Usługi są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Przed akceptacją niniejszego Regulaminu Użytkownik jest obowiązany zapoznać się z jego treścią. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia.
 6. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na Stronach, a informacja i link do Regulaminu znajduje się w każdym miejscu, w którym Użytkownik rozpoczyna korzystanie z Usług.

Ogólne warunki korzystania z Usług

 1. Usługi są przeznaczone dla osób pełnoletnich.
 2. Użytkownik zawiera umowę o świadczenie określonej Usługi drogą elektroniczną w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, uzależniony od rodzaju Usługi, ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika oraz od woli Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług i tym samym rozwiązać umowę o świadczenie Usług.
 5. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
 6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w Polityce prywatności opublikowanej <tutaj>.
 7. Zasady używania Plików Cookies i innych podobnycyh technologii przez Usługodawcę dostępne są w Polityce Cookies dostępnej <tutaj>.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i niniejszym Regulaminem oraz z poszanowaniem praw innych osób fizycznych i prawnych.
 9. Usługi oraz wszystkie ich elementy, w szczególności treści zamieszczane w Serwisie, jak również oprogramowanie Akcja Paragon są chronione przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 10. Korzystanie z Usług nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. W szczególności zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych lub niekomercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób całości lub jakiejkolwiek części Usług.
 11. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej, w tym wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
  2. powstrzymywania się od zamieszczania treści bezprawnych przy korzystaniu z Usług, w szczególności naruszających prawnie chronione interesy Usługodawcy oraz podmiotów trzecich, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych treści w profilu Użytkownika i na listach zakupów, treści sprzecznych z Regulaminem, a także naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie kraju,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Akcja Paragon, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych osób fizycznych lub prawnych,
  6. niezamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,
  7. niezamieszczanie tzw. „listów-łańcuszków” lub tworzenie piramid finansowych,
  8. nierozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych.
 12. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone, w tym upublicznione w Serwisie, zarówno wobec Usługodawcy, jak i osób trzecich. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Usługodawcy roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Usługodawcę z obowiązku ich zaspokojenia.
 13. Upublicznienie za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji lub treści innym Użytkownikom bądź upublicznienia ich w Serwisie w jakikolwiek sposób, Usługodawca uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonanie powyższych uprawnień.
 14. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Usługodawcy stosowną wiadomość lub pismo, obejmujące następujące informacje:
  1. dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i – jeżeli jest to możliwe – dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;
  2. dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;
  3. imię i nazwisko, adres oraz – ewentualnie – numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  4. oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.

Ogólne warunki techniczne korzystania z Usług

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest:
  1. posiadanie odpowiedniego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet;
  2. urządzenie powinno posiadać: rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa, głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub wyższa,
  3. w przypadku komputerów - zainstalowana przeglądarka powinna być w wersji: Internet Explorer 11+, Chrome 24+, Firefox 18+, Safari 7+, Opera 15+;
  4. włączona obsługa cookies,
  5. w przypadku komputerów - włączona obsługa Javascript;
  6. w przypadku smartfona, tabletu lub innego urządzenia z systemem Android - dostęp do platformy dystrybucji aplikacjiGoogle Play dla systemu Android.
 1. Korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, uzależnionym od zabezpieczeń urządzenia i sieci, z których korzysta Użytkownik.
 2. Korzystanie z Usług wymagających logowania jest zabezpieczone przez Usługodawcę za pomocą szyfrowanego połączenia internetowego.

Świadczenie Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 2. Usługodawca świadczy Usługi w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Cookies. Świadczenie Usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań - linków do usług innych podmiotów. Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Usługodawca udostępnia w ramach Usług.
 3. Usługodawca ma prawo ingerencji w profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, jeśli ich zawartość nie jest zgodna z postanowieniami Regulaminu, polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w profile Użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie należy rozumieć między innymi usunięcie tych danych w całości lub części, ich zmianę lub uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi.
 4. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Usługodawca ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, w tym poprzez zablokowanie Konta, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług, w tym odblokowanie Konta jest uzależnione od decyzji Usługodawcy.
 5. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują roszczenia finansowe.
 6. Usługodawca w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwarancji przydatności treści zawartych w Serwisie przez inne podmioty oraz innych Użytkowników do określonego celu lub zastosowania. W szczególności Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności, rzetelności, kompletności, stosowności i aktualności tych treści, znaków graficznych, odnośników lub komunikatów zamieszczanych w Serwisie lub przekazywanych za pośrednictwem Serwisu.

Warunki korzystania z Usług Akcja Paragon

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług następuje w momencie otwarcia witryny internetowej akcjaparagon.pl lub otwarcia aplikacji Akcja Paragon.
 2. Zakończenie korzystania z Usług, w zależności od indywidualnych ustawień przeglądarki Użytkownika, następuje:
  1. z chwilą zamknięcia witryny akcjaparagon.pl;
  2. z chwilą wyczyszczenia plików Cookies i innych podobnych technologii w zakresie serwisu akcjaparagon.pl;
  3. z chwilą odinstalowania Akcja Paragon App.
Akcja Paragon
 1. Akcja Paragon to narzędzie służące do wysyłania zdjęć paragonów zakupowych.
 2. Akcja Paragon jest dostępna w wersji aplikacji mobilnej, dostępnej w platformie aplikacyjnej Google Play.
 3. Akcja Paragon posiada następujące funkcjonalności:
  1. Paragony - funkcjonalność polegająca na możliwości dodania online paragonów potwierdzających zakup produktów w sklepach wybranych sieci spożywczych;
  2. Twoje statystyki - funkcjonalność umożliwiająca bieżące monitorowanie statusu wysyłanych za pomocą aplikacji zdjęć paragonów;
  3. Twoje przedszkole - funkcjonalność zawierająca informacje o wybranej placówce, na której konto zapisywana jest liczba dodanych zdjęć paragonów, po wcześniejszej akceptacji przez Usługodawcę. Wybranie placówki z zamkniętej listy opracowanej przez Usługodawcę jest niezbędne do rozpoczęcia wysyłania zdjęć paragonów.
 1. Poszczególne funkcjonalności oraz ich dostępność mogą różnić się w zależności od wersji usługi Akcja Paragon, z której korzysta Użytkownik.
 2. Korzystając z aplikacji, Użytkownik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Listonic nie wykona swoich zobowiązań wobec osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  3. przetwarzanie danych Użytkownika niezbędnych do badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców w celach statystycznych, odbywa się za zgodą Użytkownika;
  4. posiada wyłączne prawa autorskie do przedstawionych zdjęć paragonów zakupowych.
 1. Korzystając z aplikacji, Użytkownik importuje zdjęcia paragonów zakupów spożywczych spełniających wymagania wyszczególnione przez Usługodawcę w sekcji Pomoc na stronie internetowej www.akcjaparagon.pl. Po otrzymaniu zaimportowanego zdjęcia Usługodawca podejmuje w ciągu 3 dni roboczych decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu (w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami) zdjęcia oraz informuje o tym Użytkownika. W przypadku akceptacji zdjęcie paragonu zapisywane jest na rzecz wybranej przez Użytkownika placówki, biorącej udział w akcji (Użytkownik musi wybrać placówkę z listy przed rozpoczęciem wysyłki zdjęć). Po uzbieraniu odpowiedniej liczby paragonów, placówka dokonuje wymiany zgromadzonych zdjęć paragonów na nagrody zgodnie z ustaleniami z Usługodawcą na podstawie umowy barteru.
 2. Użytkownik potwierdza, iż z momentem dodania online zdjęć paragonów potwierdzających zakup produktów w sklepach wybranych sieci spożywczych, Usługodawca nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do przesłanych zdjęć paragonów, nieograniczone terytorialnie ani czasowo na następujących polach eksploatacji: wprowadzenie do pamięci komputera, udostępnianie i wykorzystywanie utworu na stronach WWW, w wewnętrznych materiałach Usługodawcy, utrwalanie jakąkolwiek techniką, zwłaszcza cyfrową w jakimkolwiek systemie, rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej, prawo do udzielania zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w postaci opracowania. Użytkownik nieodwołalnie przenosi na Usługodawcę wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych na utworach i rozporządzanie nimi, a w szczególności Usługodawca ma prawo do wykonywania, wykorzystywania i rozpowszechnienia na wszystkich znanych polach eksploatacji, według swojego swobodnego uznania opracowań, tłumaczeń, zmian, skrótów, przeróbek, (wersji) adaptacji i publikacji we fragmentach, w tym dokonywania wszelkich przeróbek utworów, jak również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami; wykorzystywania oryginału utworów lub opracowań w działalności marketingowej, dla celów statystycznych.
 3. Prawa nabyte przez Usługodawcę do zdjęć paragonów są przenoszalne na osoby trzecie i podlegają zbyciu przez Usługodawcę w sposób i zakres przeniesienia nie podlega żadnej kontroli ani zatwierdzaniu.
Postępowanie reklamacyjne
 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług:
  1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
  2. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej pomoc@akcjaparagon.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
  1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 2. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie http://akcjaparagon.pl/.
 3. W przypadkach nieopisanych powyżej, a także w przypadku rozpoczęcia świadczenia usług lub udostępniania funkcjonalności odpłatnie, Użytkownik poinformuje drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika o planowanych zmianach treści Regulaminu z miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nastąpi z dniem upływu wskazanego w zdaniu poprzednim miesięcznego terminu wypowiedzenia. Użytkownikowi, który nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Usługodawcą poprzez zaprzestanie korzystania z Usług lub złożenie przez upływem miesięcznego terminu wejścia w życie nowej treści Regulaminu przy użyciu formularza wiadomości lub na adres: pomoc@akcjaparagon.pl oświadczenia o treści: “Niniejszym oświadczam, iż nie wyrażam zgody na zmianę brzmienia Regulaminu Serwisów i Usług świadczonych przez Listonic sp. z o.o., wobec czego rozwiązuję stosunek prawny łączący mnie z Państwem jako Usługodawcą.”. W takim przypadku stosunek prawny łączący Użytkownika i Usługodawcę ulegnie rozwiązaniu z dniem wprowadzenia nowych postanowień Regulaminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Usługodawcę, Usługodawca uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Konta Użytkownika.
 4. W relacjach z Usługodawcą stosowany jest język polski.
 5. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 6. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 7. Niezależnie od powyższego, Usługodawca deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 czerwca 2018 roku